MAT - O (6)

Wydalanie noradrenaliny i dopaminy z moczem oraz ak­ tywność reninowa osocza w ciąży prawidłowej s praca doktorska /
Keyword:NIEGOWSKA JOANNA
Author:NIEGOWSKA JOANNA
Signature:45D/3251
Psychofizjologiczne wskaźniki bezsenności przewlekłej : praca doktorska
Keyword:NIEMCEWICZ SZYMON
Author:NIEMCEWICZ SZYMON
Signature:45D/17099
Genetyka populacyjna wybranych układów DNA typu STR i ich zastosowanie w praktyce sądowo-lekarskiej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NIEMCUNOWICZ-JANICA ANNA
Author:NIEMCUNOWICZ-JANICA ANNA
Signature:45D/17643
T o r b ie le rzekome t r z u s t k i w ś w ie t le p iśm ien n ictw a i o b s e r w a c ji w łasn ych . / 1 9 6 g / , 32, 17 7 k . 18 t a b l . b i b l i o g r , 87 p o z . maszyn.
Keyword:NIEMIERKO JAN
Author:NIEMIERKO JAN
Signature:45D/878
Wpływ operacji usunięcia gruczolaka stercza na układ krzepnięcia i fibrynolizy krwi : rozprawa doktorska
Keyword:NIEMIROWICZ JERZY
Author:NIEMIROWICZ JERZY
Signature:45D/5469
Syntezy niektórych estrów aminoalkilowych kwasów aroksy- i alkoksyoctowych o spodziewanym działaniu biologicznym : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych /
Keyword:NIEMYJSKA MARIA ELŻBIETA
Author:NIEMYJSKA MARIA ELŻBIETA
Signature:45D/6804
Kimiczno-morrologiczna ocena wyniKow leczenia pa­ cjentów ze złamaniami dolnego masywu twarzy powikła­ nymi uszkodzeniem OUN t [praca doktorska]
Keyword:NIENARTOWICZ JAN
Author:NIENARTOWICZ JAN
Signature:45D/15002
Przydatność różnych metod identyfikacyjnych pałeczki Próteus mirabilis w badaniach epidemiologicznych s [praca doktorska] / Józef Nieradko ; Zakład Mikro­
Keyword:NIERADKO JÓZEF
Author:NIERADKO JÓZEF
Signature:45D/2812
Znieczulenie ogólne w ambulatorium stomatologicznym : ocena gazometryczna : praca doktorska
Keyword:NIERESTA KRYSTIAN
Author:NIERESTA KRYSTIAN
Signature:45D/2654
Powstanie i rozwój anestezjologii w regionie śląs­ kiej Akademii Medycznej : praca doktorska
Keyword:NIESIOŁOWSKA-ZAGÓROWSKA KINGA
Author:NIESIOŁOWSKA-ZAGÓROWSKA KINGA
Signature:45D/14454
Synteza Nl-aminometylowych pochodnych indazolu o przypuszczalnym działaniu farmakologicznym : praca przedstawiona w celu uzyskania stopnia doktora farmacji /
Keyword:NIEWĘGŁOWSKA WALENTYNA
Author:NIEWĘGŁOWSKA WALENTYNA
Signature:45D/6555
Ocena wyników leczenia operacyjnego dzieci z wrodzonymi wadami serca, z przeciekiem systemowo-płucnym operowanych w pierwszym roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem ich rozwoju somatycznego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NIEWIADOMSKA-JAROSIK KATARZYNA
Author:NIEWIADOMSKA-JAROSIK KATARZYNA
Signature:45D/15928
Ocena wyników leczenia operacyjnego dzieci z wrodzonymi wadami serca, z przeciekiem systemowo-płucnym operowanych w pierwszym roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem ich rozwoju somatycznego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NIEWIADOMSKA-JAROSIK KATARZYNA
Author:NIEWIADOMSKA-JAROSIK KATARZYNA
Signature:45D/15928
Gradient komorowy Saqrst w świetle multipolowego opisu pola elektrycznego serca : praca doktorska /
Keyword:NIEWIADOMSKI JERZY
Author:NIEWIADOMSKI JERZY
Signature:45D/3062
Porównanie jakości życia pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek dializowanych i po przeszczepach nerek : rozprawa doktorska
Keyword:NIEWIADOMSKI TOMASZ JAROSŁAW
Author:NIEWIADOMSKI TOMASZ JAROSŁAW
Signature:45D/16636
Porównanie jakości życia pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek dializowanych i po przeszczepach nerek : rozprawa doktorska
Keyword:NIEWIADOMSKI TOMASZ JAROSŁAW
Author:NIEWIADOMSKI TOMASZ JAROSŁAW
Signature:45D/16636
Rezerwa czynnościowa przysadki w zakresie wydzielania ACTH po obciążeniu metopironem u dzieci
Keyword:NIEWIEDZIOŁ BRONISŁAW
Author:NIEWIEDZIOŁ BRONISŁAW
Signature:45D/383
Stężenia hormonów tarczycy, TSH i lipidów surowicy krwi u osobników otyłych w zależności od występowania lub braku cukrzycy typu II
Keyword:NIEWIEDZIOŁ MAREK
Author:NIEWIEDZIOŁ MAREK
Signature:45D/14187
Kliniczne znaczenie polimorfizmu oksydacji sparteiny i acetylacji sulfadimidyny jako wskaźników genetycznie uwarunkowanego metabolizmu leków i ksenobiotyków u chorych na nowotwory układu moczowo-płciowego s pra­ ca doktorska
Keyword:NIEWINSKI PRZEMYSŁAW
Author:NIEWINSKI PRZEMYSŁAW
Signature:45D/14425
Zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym w przebiegu białaczek
Keyword:NIEZABITOWSKI ALEKSANDER
Author:NIEZABITOWSKI ALEKSANDER
Signature:45D/503