MAT - O (6)

Badania nad wydzielaniem hormonu wzrostu w różnych postaciach cukrzycy i u ludzi zdrowych po stymulacji L-Dopa : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MUSZYŃSKI JACEK
Author:MUSZYŃSKI JACEK
Signature:45D/7020
Dynamika zaburzeń słuchu, równowagi, węchu i smaku u chorych na brucelozę przewlekłą: praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:MUSZYŃSKI MICHAŁ
Author:MUSZYŃSKI MICHAŁ
Signature:45D/7053
Zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C wśród chorych przewlekle hemodializowanych i po przeszczepie nerki : rozprawa doktorska
Keyword:MUSZYTOWSKI MAREK
Author:MUSZYTOWSKI MAREK
Signature:45D/14858
Wpływ spadku ciśnienia tętniczego krwi w nocy na rozwój neuropatii jaskrowej : rozprawa doktorska
Keyword:MUZYKA MARIA
Author:MUZYKA MARIA
Signature:45D/16944
Wybrane białka śluzu szyjkowego u kobiet z niepłodnością o nieustalonej etiologii
Keyword:MYCIŃSKA MARIANNA
Author:MYCIŃSKA MARIANNA
Signature:45D/14823
Polimorfizm genów cytokin i molekuł adhezyjnych w stwardnieniu rozsianym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MYCKO MARCIN
Author:MYCKO MARCIN
Signature:45D/16673
Analiza przypadków gruźlicy u osób w wieku 50 lat i powyżej na terenie Gdańska i Sopotu 1957-1964,
Keyword:MYCZKOWSKA-WILSKA ELIZA
Author:MYCZKOWSKA-WILSKA ELIZA
Signature:45D/757
Spostrzeżenia własne nad gojeniem się ran po pobraniu przeszczepów dermatomowych
Keyword:MYCZKOWSKI TADEUSZ
Author:MYCZKOWSKI TADEUSZ
Signature:45D/3439
Utrata krwi podczas przezcewkowej elektroresekcji gruczolaka stercza
Keyword:MYRTA JAN
Author:MYRTA JAN
Signature:45D/5867
Ocena skuteczności leków w alergii pyłkowej i jej zależność od zawartości pyłku roślin w aeroplanktonie : praca doktorska
Keyword:MYSZKOWSKA DOROTA
Author:MYSZKOWSKA DOROTA
Signature:45D/16634
Ocena skuteczności leków w alergii pyłkowej i jej zależność od zawartości pyłku roślin w aeroplanktonie : praca doktorska
Keyword:MYSZKOWSKA DOROTA
Author:MYSZKOWSKA DOROTA
Signature:45D/16634
Badanie wzajemnej współzależności zmian stężenia różnych frakcji białkowych osocza krwi ludzkiej w czasie porodu,
Keyword:MYSZKOWSKI LEOPOLD
Author:MYSZKOWSKI LEOPOLD
Signature:45D/861
Leczenie przewlekłego zatrucia ołowiem doustnym podawaniem wersenianu wapnia / Ca-EDTA
Keyword:MYŚLAK ZDZISŁAW
Author:MYŚLAK ZDZISŁAW
Signature:45D/421
Echokardiograficzna ocena prawej komory serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym
Keyword:MYŚLIŃSKI WOJCIECH
Author:MYŚLIŃSKI WOJCIECH
Signature:45D/14979
Przewlekły poneuroleptyczny zespół pozapiramidowy
Keyword:MYŚLIŃSKI ZBIGNIEW
Author:MYŚLIŃSKI ZBIGNIEW
Signature:45D/5335
Ocena stanu czynnościowego i dynamiki procesu chorobowego u osób po przebytym wirusowym zapaleniu wątroby na podstawie okresowych badań wskaźnika oczyszczania bilirubiny endogennej
Keyword:MYŚLIWICZ-RYCHLIK HENRYKA
Author:MYŚLIWICZ-RYCHLIK HENRYKA
Signature:45D/916
Badania nad wybranymi parametrami krzępnięcia i fibrynolizy w płynach mózgowo-rdzeniowym u dzieci z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych
Keyword:MYŚLIWIEC BARBARA
Author:MYŚLIWIEC BARBARA
Signature:45D/6213
Porównanie wpływu cyklosporyny i FK 506 [tacrolimus] na obwodowe mechanizmy serotoninergiczne w doświadczalnej przewlekłej niewydolności nerek u szczura
Keyword:MYŚLIWIEC JANUSZ KRZYSZTOF
Author:MYŚLIWIEC JANUSZ KRZYSZTOF
Signature:45D/14786
Rola N-acetylo-beta-D-glukozaminidazy (NAG) oraz izoenzymów A i B oznaczonych w surowicy krwi i moczu we wczesnej diagnostyce późnych powikłań cukrzycy typu 1
Keyword:MYŚLIWIEC MAŁGORZATA
Author:MYŚLIWIEC MAŁGORZATA
Signature:45D/17770
Rozwój i stan czynnościowy grasicy myszy poddanych działaniu estradiolu
Keyword:MYŚLIWSKA JOLANTA
Author:MYŚLIWSKA JOLANTA
Signature:45D/3005