MAT - O (6)

Odrębności etiopatogenezy i stanu klinicznego dzieci z wrodzoną wadą serca i cechami dysmorfii :	rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NIWALD MAREK
Author:NIWALD MAREK
Signature:45D/15908
Określenie czynników wpływających na skuteczność leczenia za pomocą interferonu alfa-2b dorosłych chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu C : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NIWICKA-MICHAŁOWSKA ANNA
Author:NIWICKA-MICHAŁOWSKA ANNA
Signature:45D/17537
Określenie czynników wpływających na skuteczność leczenia za pomocą interferonu alfa-2b dorosłych chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu C : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NIWICKA-MICHAŁOWSKA ANNA
Author:NIWICKA-MICHAŁOWSKA ANNA
Signature:45D/17537
Analiza stężenia interleukiny - 4 w surowicy pacjentów z alergią IgE-zależną poddanych immunoterapii swoistej : rozprawa doktorska /
Keyword:NIZIO-MĄSIOR JOANNA
Author:NIZIO-MĄSIOR JOANNA
Signature:45D/18170
Wpływ insuflacji tlenu do płuc pod zwiększonym ciś­ nieniem i dużej częstotliwości na hemodynamikę krą­ żenia oraz płucną wymianę gazową s praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NIZIURSKA MIROSŁAWA
Author:NIZIURSKA MIROSŁAWA
Signature:45D/2964
Przydatność testu obciążenia oksytocyną w ocenie zagrożenia płodu w ciąży wysokiego ryzyka : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:NIŹNIKIEWICZ STANISŁAW
Author:NIŹNIKIEWICZ STANISŁAW
Signature:45D /6559
Analiza porównawcza składu mineralnego kości czaszek u ludzi w materiale archeologicznym z różnych rejonów Polski i praca na stopieA doktora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej /
Keyword:NOCEŃ IWONA
Author:NOCEŃ IWONA
Signature:45D/15707
Ocena rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci matek chorych i operowanych na wo toksyczne w neuroleptoanalgezji typu II praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych /
Keyword:NOCZYŃSKA ANNA
Author:NOCZYŃSKA ANNA
Signature:45D/6945
Udział melaniny w eliminacji jonów metali u myszy : rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych /
Keyword:NOGAJ PAWEŁ
Author:NOGAJ PAWEŁ
Signature:45D/15593
Ocena wyników leczenia chorych z obrażeniami czaszkowo-mózgowymi, przebiegającymi z utratą przytomności : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NOGALSKI ADAM
Author:NOGALSKI ADAM
Signature:45D/17469
Badanie nad czynnikami ryzyka i zapobieganiem żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej : praca doktorska /
Keyword:NOLL KRZYSZTOF
Author:NOLL KRZYSZTOF
Signature:4 5 D / 17828
Wpływ urodzeniowej masy ciała na dynamikę wzrastania i dojrzewanie płciowe : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:NORDYŇSKA-SOBCZAK MARZENA
Author:NORDYŇSKA-SOBCZAK MARZENA
Signature:4 5 D / 18020
Problemy hemolizy u chorych z wszczepioną sztuczną zastawką serca : praca na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:NORKOWSKA HALINA
Author:NORKOWSKA HALINA
Signature:45D/4859
Analiza zmian kostnych stawu biodrowego w aspekcie występowania zaburzeń odżywczych po leczeniu wrodzo­ nego zwichnięcia stawu biodrowego zmodyfikowaną me­ todą Saltera : praca na stopień doktora nauk medycz­ nych /
Keyword:NORMANT ELŻBIETA
Author:NORMANT ELŻBIETA
Signature:45D/3080
Optymalna lokalizacja otworu trepanacyjnego w chirurgii podstawy czaszki okolicy oczodołu, przedniego i środkowego dołu : praca na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:NOSOWICZ JAROSŁAW
Author:NOSOWICZ JAROSŁAW
Signature:45D/17805
Wykorzystanie metody konduktometrycznej do oznaczania zanieczyszczeń nierozpuszczalnych w płynach infuzyjnych : praca wykonana celem uzyskania stopnia doktora farmacji /
Keyword:NOWACKA DANUTA
Author:NOWACKA DANUTA
Signature:45D/6419
Trójjodotyroninowa nadczynność tarczycy : aspekty kliniczne i immunologiczne : praca na stopień dokto­ ra nauk medycznych /
Keyword:NOWACKA ELŻBIETA
Author:NOWACKA ELŻBIETA
Signature:45D/14987
Rozwój somatyczny i dojrzewanie płciowe dziewcząt wiejskich regionu bydgoskiego : rozprawa doktorska /
Keyword:NOWACKA KRYSTYNA
Author:NOWACKA KRYSTYNA
Signature:45D/17198
Porównawcza ocena terapeutycznej aktywności soli N-metyloglukaminowej N-glikozyloamfoterycyny B i fungizonu na modelu doświadczalnej kandidiazy u myszy szczepu Balb/c : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NOWACKI MICHAŁ WITOLD
Author:NOWACKI MICHAŁ WITOLD
Signature:45D/7045
Patogeneza krwiaków podtwardówkowych w świetle badań klinicznych i morfologicznych : rozprawa doktorska /
Keyword:NOWACKI PRZEMYSŁAW
Author:NOWACKI PRZEMYSŁAW
Signature:45D/4853