WIK - Ż (10)

Badanie odruchu trójdzielno - szyjnego w odniesieniu do zmian demielinizacyjnych w pniu mózgu w obrazach rezonansu magnetycznego u chorych na stwardnienie rozsiane : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZIELIŃSKA MAŁGORZATA
Author:ZIELIŃSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/17010
Ocena przydatności i bezpieczeństwa stosowania morfiny metodą analgezji sterowanej przez pacjenta - PCA w leczeniu bólu pooperacyjnego u dzieci : [praca doktorska]
Keyword:ZIELIŃSKA MARZENA
Author:ZIELIŃSKA MARZENA
Signature:45D/15382
Ocena przydatności i bezpieczeństwa stosowania morfiny metodą analgezji sterowanej przez pacjenta - PCA w leczeniu bólu pooperacyjnego u dzieci : [praca doktorska]
Keyword:ZIELIŃSKA MARZENA
Author:ZIELIŃSKA MARZENA
Signature:45D/15382
Ocena czynników decydujących o kompensacji zaburzeń ruchowych u chorych po przebytych udarach mózgu : praca doktorska
Keyword:ZIELIŃSKA-CHARSZEWSKA STEFANIA
Author:ZIELIŃSKA-CHARSZEWSKA STEFANIA
Signature:45D/2429
Analiza kliniczno-morfologiczna łagodnych guzów jamy ustnej określanych jako nadziąślaki : praca doktorska
Keyword:ZIELIŃSKA-KAŹMIERSKA BOGNA
Author:ZIELIŃSKA-KAŹMIERSKA BOGNA
Signature:45D/14312
Związki flawonoidowe w częściach nadziemnych Gailla- rdia aristata pursh. (Compositae) : praca doktorska
Keyword:ZIELIŃSKA-STASIEK MARIA
Author:ZIELIŃSKA-STASIEK MARIA
Signature:45D/2710
Zmiany ilościowe i jakościowe białek ostrej fazy w przebiegu przewlekłego niedokrwienia kończyn : roz­ prawa doktorska /
Keyword:ZIELIŃSKI ALEKSANDER
Author:ZIELIŃSKI ALEKSANDER
Signature:45D/15064
Badania immunocytochemiczne wymazów błony śluzowej nosa oraz badania cytoimmunologiczne limfocytów krwi obwodowej u chorych na pyłkowicę : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZIELIŃSKI ANDRZEJ
Author:ZIELIŃSKI ANDRZEJ
Signature:45D/4277
Badania immunocytochemiczne wymazów błony śluzowej nosa oraz badania cytoimmunologiczne limfocytów krwi obwodowej u chorych na pyłkowicę : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZIELIŃSKI ANDRZEJ
Author:ZIELIŃSKI ANDRZEJ
Signature:45D/4277
Wpływ inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę i wybranych modulatorów redox na aktywność białkowych fosfataz i kinaz tyrozynowych : rozprawa doktorska
Keyword:ZIELIŃSKI BOGDAN
Author:ZIELIŃSKI BOGDAN
Signature:45D/17307
Wpływ inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę i wybranych modulatorów redox na aktywność białkowych fosfataz i kinaz tyrozynowych : rozprawa doktorska
Keyword:ZIELIŃSKI BOGDAN
Author:ZIELIŃSKI BOGDAN
Signature:45D/17307
Ekspozycja ludności osiedli mieszkaniowych woj. śląskiego na wolnozmienne pola magnetyczne : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:ZIELIŃSKI GRZEGORZ
Author:ZIELIŃSKI GRZEGORZ
Signature:45D/17548
Wartość diagnostyczna histerosalpingografii w różnicowaniu między guzami przydatków a mięśniakami macicy
Keyword:ZIELIŃSKI JAN
Author:ZIELIŃSKI JAN
Signature:45D/952
Morfologiczne badania mikrokrążenia w pierwotnych nowowtorach złośliwych płuc u ludzi
Keyword:ZIELIŃSKI KRZYSZTOF WŁODZIMIERZ
Author:ZIELIŃSKI KRZYSZTOF WŁODZIMIERZ
Signature:199,651
Późne natępstwa krwawienia podpajęczynówkowego z pę­ kniętego tętniaka w badaniu tomografii emisyjnej po­ jedynczego fotonu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZIELIŃSKI PIOTR
Author:ZIELIŃSKI PIOTR
Signature:45D/14859
Leczenie bólu pooperacyjnego drogą zewnątrzoponową z użyciem metody analgezji sterowanej przez pacjenta - PCA : (praca doktorska)
Keyword:ZIELIŃSKI STANISŁAW
Author:ZIELIŃSKI STANISŁAW
Signature:45D/16322
Ocena metod chirurgicznego wytworzenia prącia u transseksualistów typu kobieta-mężczyzna praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:ZIELIŃSKI TOMASZ
Author:ZIELIŃSKI TOMASZ
Signature:45D/15614
Wybrane czynniki etiologiczne w patogenezie podgłośniowego zapalenia krtani u dzieci : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZIELNIK-JURKIEWICZ BEATA
Author:ZIELNIK-JURKIEWICZ BEATA
Signature:45D/16331
Analiza ekspresji genu tyreoglobulmy w chorobach tarczycy : praca doktorska
Keyword:ZIEMNICKA KATARZYNA
Author:ZIEMNICKA KATARZYNA
Signature:45D/14667
Desfluran - anestetyk nowej generacji w świetle wybranych badań histochemicznych i ultrastrukturalnych : rozprawa doktorska /
Keyword:ZIEMSKI BOGDAN
Author:ZIEMSKI BOGDAN
Signature:45D/16978