A - B (1)

Ocena wpływu leczenia probukolem na ekspresję genów czynnika wzrostowego pochodzenia płytkowego A i B (PDGF-A, PDGF-B) w monocytach krwi obwodowej u mężczyzn po przebytym zawale mięśnia sercowego : praca doktorska
Keyword:BOBNIS MACIEJ
Author:BOBNIS MACIEJ
Signature:45D/16383
Zachowanie się poziomu lipoproteidów surowicy krwi oraz ocena immunologiczna antygenu beta lipoproteidu surowicy krwi u ludzi przewlekle zawodowo narażonych na działanie dwusiarczku węgla : praca doktorska /
Keyword:BOBNIS WACŁAW
Author:BOBNIS WACŁAW
Signature:45D/2592
Badania właściwości ściernych past do zębów oraz niektórych ich składników - przy użyciu techniki radioizotopowej : praca doktorska /
Keyword:BOBOWICZ ZBIGNIEW
Author:BOBOWICZ ZBIGNIEW
Signature:45D/6412
Badania epidemiologiczne i kliniczno-laboratoryjne nad kleszczowym zapaleniem mózgu w populacji chorych regionu olsztyńskiego : praca przedstawiona w celu uzyskania tytułu doktora nauk medycznych
Keyword:BOBROWSKI HENRYK
Author:BOBROWSKI HENRYK
Signature:45D/6283
Badania epidemiologiczne i kliniczno-laboratoryjne nad kleszczowym zapaleniem mózgu w populacji chorych regionu olsztyńskiego : praca przedstawiona w celu uzyskania tytułu doktora nauk medycznych
Keyword:BOBROWSKI HENRYK
Author:BOBROWSKI HENRYK
Signature:45D/6283
Badania doświadczalne nad doborem płynów perfuzyjnych i oznaczenie stopnia wypłukania w całkowitym wypłukaniu krwi z ustroju : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:BOCHENEK ANDRZEJ
Author:BOCHENEK ANDRZEJ
Signature:45D/6165
Zachowanie się cytokin - IL 1 beta, IL-6 i TNF w przebiegu ciąży prawidłowej oraz w wybranych stanach patologii : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BOCHENEK ANNA
Author:BOCHENEK ANNA
Signature:45D/15117
Prawno - lekarskie aspekty powikłań po przetoczeniu krwi i preparatów krwiopochodnych : rozprawa doktorska
Keyword:BOCHENEK STANISŁAWA
Author:BOCHENEK STANISŁAWA
Signature:45D/16806
Prawno - lekarskie aspekty powikłań po przetoczeniu krwi i preparatów krwiopochodnych : rozprawa doktorska /
Keyword:BOCHENEK STANISŁAWA
Author:BOCHENEK STANISŁAWA
Signature:45D/16806
Ocena stanu narządu słuchu po urazach twarzoczaszki w audiometrii tonalnej i impedancyjnej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:BOCHNIA MAREK
Author:BOCHNIA MAREK
Signature:45D/6668
Dostęp do tętnicy udowej (podłużny, skośny) a goje­ nie się rany operacyjnej ; rozprawa na stopień dok­ tora nauk medycznych /
Keyword:BOCIAN ROMAN
Author:BOCIAN ROMAN
Signature:45D/14822
Wpływ pochodnych kwasu poi isulfonowego na parametry hemostazy in vitro oraz zakrzepicę naczyń in vivo : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BOCZKOWSKA-RADZIWON BARBARA
Author:BOCZKOWSKA-RADZIWON BARBARA
Signature:45D/15745
Wpływ pirogenu i antypiretyku na sekwencje zmian składu lipidowego i płynności błon komórkowych w mózgu szczura : praca doktorska
Keyword:BODURKA MAŁGORZATA
Author:BODURKA MAŁGORZATA
Signature:45D/16293
Wybrane parametry aktywacji osoczowych czynników krzepnięcia i płytek krwi u chorych z nadciśnieniem tętniczym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BODYS ARTUR
Author:BODYS ARTUR
Signature:45D/18231
Wybrane parametry aktywacji osoczowych czynników krzepnięcia i płytek krwi u chorych z nadciśnieniem tętniczym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BODYS ARTUR
Author:BODYS ARTUR
Signature:45D/18231
Czynność tarczycy u chorych z ostrą niewydolnością nerek : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:BODZIONY DANUTA
Author:BODZIONY DANUTA
Signature:45D/6927
Stopień zróżnicowania biochemicznego i metabolizm fibroblastów, w trakcie ich transformacji nowotworowej in vitro kancerogennym węglowodorem benzo/a/pyrenem : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych /
Keyword:BODZIONY JAKUB
Author:BODZIONY JAKUB
Signature:45D/6637
Przeciwciała przeciw niektórym wirusom w płynach mózgowo-rdzeniowych i surowicach chorych na stwardnienie rozsiane : praca doktorska
Keyword:BOGACZYŃSKA ELŻBIETA
Author:BOGACZYŃSKA ELŻBIETA
Signature:45D/3597
Badania nad produkcją wybranych cytokin w przebiegu zakażenia cytomegalowirusem (CMV) u dzieci s rozprawa doktorska
Keyword:BOGACZYŃSKA-STANIEWICZ JOANNA
Author:BOGACZYŃSKA-STANIEWICZ JOANNA
Signature:45D/17913
Badania nad produkcją wybranych cytokin w przebiegu zakażenia cytomegalowirusem (CMV) u dzieci s rozprawa doktorska
Keyword:BOGACZYŃSKA-STANIEWICZ JOANNA
Author:BOGACZYŃSKA-STANIEWICZ JOANNA
Signature:45D/17913