K - KRĘ (4)

Echokardiograficzna ocena wad zastawki aortalnej z wykorzystaniem echokardiografii przezprzełykowej i kolorowej techniki dopplerowskiej
Keyword:KRATOCHWIL DOROTA
Author:KRATOCHWIL DOROTA
Signature:45D/14594
Hydroliza odpadowych surowców keratynowych za pomocą niektórych kwasów sulfonowych : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:KRATOCHWIL WANDA
Author:KRATOCHWIL WANDA
Signature:45D/7148
Czynność układu podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowego w alergicznej dychawicy oskrzelowej pod wpływem środków pobudzających i hamujących układ adrenergiczny : [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:KRAUS-FILARSKA MARIA
Author:KRAUS-FILARSKA MARIA
Signature:45D/3278
Czynność układu podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowego w alergicznej dychawicy oskrzelowej pod wpływem środków pobudzających i hamujących układ adrenergiczny : [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:KRAUS-FILARSKA MARIA
Author:KRAUS-FILARSKA MARIA
Signature:45D/3278
Wpływ L-asparaginazy na antytrombinę III i inne wybrane czynniki układu hemostazy u dzieci z ostrą białaczką limfo-blastyczną.
Keyword:KRAUZE AGNIESZKA
Author:KRAUZE AGNIESZKA
Signature:45D/14174
Badania nad ewolucją procesów rozrostowwych w szpiku w przebiegu białaczki ostrej.
Keyword:KRAUZE-JAWCRSKA HALINA
Author:KRAUZE-JAWCRSKA HALINA
Signature:45D/344
Chirurgiczne leczenie zaawansowanych postaci raka skóry twarzy
Keyword:KRAWCZAK JAN
Author:KRAWCZAK JAN
Signature:45D/14522
Badania doświadczalne nad wpływem estradiolu i testosteronu na obraz morfologiczny gruczołu łzowego szczura : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRAWCZUK-HERMANOWICZ OLGA
Author:KRAWCZUK-HERMANOWICZ OLGA
Signature:45D/6853
Próba oceny skuteczności programu planowej opieki stomatologicznej w wieku rozwojowym w świetle badań klinicznych i ankietowych studentów stoamtologii Pomorskiej Akademii Medycznej
Keyword:KRAWCZUK-MOLĘDA ELŻBIETA
Author:KRAWCZUK-MOLĘDA ELŻBIETA
Signature:45D/14211
Studium morfologiczno-kliniczne sznura pępowinowego w ciąży fizjologicznej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRAWCZUK-RYBAK MARYNA
Author:KRAWCZUK-RYBAK MARYNA
Signature:45D/6328
Badania kliniczne i doświadczalne nad wpływem sposobu przecięcia kości na przebieg regeneracji kostnej w osteogenezie dystrakcyjnej goleni : rozprawa doktorska
Keyword:KRAWCZYK ARTUR
Author:KRAWCZYK ARTUR
Signature:45D/16466
Badania kliniczne i doświadczalne nad wpływem sposobu przecięcia kości na przebieg regeneracji kostnej w osteogenezie dystrakcyjnej goleni : rozprawa doktorska
Keyword:KRAWCZYK ARTUR
Author:KRAWCZYK ARTUR
Signature:45D/16466
Ocena profilaktycznego lakowania bruzd i szczelin anatomicznych zębów szóstych u dzieci z miasta Lublina
Keyword:KRAWCZYK DOROTA
Author:KRAWCZYK DOROTA
Signature:45D/15656
Różnicowanie wodogłowia przewlekłego i zmian zanikowych mózgu u dzieci na podstawie badania klinicznego, diagnostyki obrazowej i wyników testu infuzyjnego
Keyword:KRAWCZYK JACEK
Author:KRAWCZYK JACEK
Signature:45D/16256
Badania nad wchłanianiem tłuszczów i D-ksylozy po odnerwieniu i przecięciu naczyń chłonnych krezki jelita cienkiego u psa
Keyword:KRAWCZYK MAREK
Author:KRAWCZYK MAREK
Signature:45D/2746
Ocena odległych wyników leczenia przezdwunastniczą papillotomią chorych na nienowotworowe schorzenia przewodu żółciowego wspólnego i brodawki Vatera : rozprawa doktorska
Keyword:KRAWCZYK MARIUSZ
Author:KRAWCZYK MARIUSZ
Signature:45D/16006
Ocena odległych wyników leczenia przezdwunastniczą papillotomią chorych na nienowotworowe schorzenia przewodu żółciowego wspólnego i brodawki Vatera : rozprawa doktorska
Keyword:KRAWCZYK MARIUSZ
Author:KRAWCZYK MARIUSZ
Signature:45D/16006
Polimerazy RNA z wątroby prawidłowej i regenerującej
Keyword:KRAWCZYK ZDZISŁAW
Author:KRAWCZYK ZDZISŁAW
Signature:45D/4490
Wykorzystanie oznaczeń receptora błonowego limfocytów dla erytrocytów mysich do różnicowania i kontroli leczenia chłoniaków oraz białaczek" : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:KRAWCZYK-KULIŚ MAŁGORZATA
Author:KRAWCZYK-KULIŚ MAŁGORZATA
Signature:45D/6917
Radioizotopowa ocena wentylacji i perfuzji po późnej dekortykacji płuca z powodu przewlekłego ropniaka : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRAWCZYK-SULISZ IWONA
Author:KRAWCZYK-SULISZ IWONA
Signature:45D/17426