KRO - MAŚ (5)

Właściwości fagocytarne i transportowe komórek płynu otrzewnowego w ciąży doświadczalnej
Keyword:LENCZEWSKI ANDRZEJ
Author:LENCZEWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/6347
Wyniki wczesne i odległe angioplastyki tętnic wieńcowych u chorych po przebytym zawale mięśnia sercowego z załamkiem Q i bez załamka Q
Keyword:LENCZEWSKI PIOTR
Author:LENCZEWSKI PIOTR
Signature:45D/16786
Rozwój fizyczny, stan zdrowia i sprawność motoryczna uczniów szkół ponadpodstawowych w świetle 3-letniej obserwacji w Liceum Morskim i Technikum Kolejowym w Szczecinie
Keyword:LENCZNAROWICZ MARIA
Author:LENCZNAROWICZ MARIA
Signature:45D/6706
Równowaga kwasowo-zasadowa i gazy arterializowanej krwi włośniczkowej oraz pojemność życiowa płuc u dzieci w wieku 3 -15 lat z rejonów o różnym stopniu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
Keyword:LENIK JÓZEF
Author:LENIK JÓZEF
Signature:45D/3941
Odczyny skórne z distreptazą u dzieci z chorobą reumatyczną
Keyword:LENKIEWICZ WANDA
Author:LENKIEWICZ WANDA
Signature:45D/643
Radiodiagnostyka kliniczna odcinka lędźwiowo-krzyżowego kanału kręgowego przy użyciu środka cieniującego rozpuszczalnego w wodzie
Keyword:LEO WŁODZIMIERZ
Author:LEO WŁODZIMIERZ
Signature:45D/604
Unerwienie jajowodów u płodów ludzkich
Keyword:LEOŃCZYK ROMAN
Author:LEOŃCZYK ROMAN
Signature:45D/3780
Dysmutaza ponadtlenkowa i wolne protoporfiryny erytrocytarne jako biomarkery u narażonych zawodowo na metale ciężkie
Keyword:LEPETOW TOMASZ
Author:LEPETOW TOMASZ
Signature:45D/14204
Wskaźniki przemiany tkanki kostnej u mężczyzn po 40-tym roku życia : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LEPIARZ-RUSEK WANDA
Author:LEPIARZ-RUSEK WANDA
Signature:45D/17618
Wskaźniki przemiany tkanki kostnej u mężczyzn po 40-tym roku życia : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LEPIARZ-RUSEK WANDA
Author:LEPIARZ-RUSEK WANDA
Signature:45D/17618
Ocena przydatności analgetycznej i objawów ubocznych tramadolu i morfiny podawanych drogą doustną w leczeniu bólu nowotworowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LEPPERT WOJCIECH
Author:LEPPERT WOJCIECH
Signature:45D/17950
Ocena przydatności analgetycznej i objawów ubocznych tramadolu i morfiny podawanych drogą doustną w leczeniu bólu nowotworowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LEPPERT WOJCIECH
Author:LEPPERT WOJCIECH
Signature:45D/17950
Struktura węzła zatokowo-przedsionkowego u osób z rytmem zatokowym oraz chorych z nadkomorowymi zaburzeniami rytmu
Keyword:LESIAK MACIEJ
Author:LESIAK MACIEJ
Signature:45D/14295
Błony kolagenowe o zmodyfikowanych doświadczalnie powierzchniach jako podłoże do hodowania komórek In Vitro
Keyword:LESIAK-CYGANOWSKA EWA
Author:LESIAK-CYGANOWSKA EWA
Signature:45D/15954
Kwasy nukleinowe limfocytów i komórek limfoidalnych w niektórych chorobach zakaźnych u dzieci
Keyword:LESIEWSKA JADWIGA
Author:LESIEWSKA JADWIGA
Signature:45D/969
Ocena rogówki po operacji zaćmy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LESIEWSKA-JUNK HANNA
Author:LESIEWSKA-JUNK HANNA
Signature:45D/17962
Standard opieki pielęgniarskiej oziębionych pacjentów po dużych zabiegach operacyjnych
Keyword:LESIŃSKA KINGA
Author:LESIŃSKA KINGA
Signature:45D/17951
Wpływ glutationu na dystrybucję ryfamycyny SV w ustroju zwierzęcym X
Keyword:LESZCZYŃSKA ANNA
Author:LESZCZYŃSKA ANNA
Signature:45D/6084
Synteza 3-/ /4-acylopiperazynylo-l/-iminometylo/--ryfamycyn SV związków o spodziewanym działaniu przeciwgruźliczym
Keyword:LESZCZYŃSKA BARBARA
Author:LESZCZYŃSKA BARBARA
Signature:45D/6805
Ocena efektów skojarzonego działania antybiotyków z defensynami oraz mieloperoksydazą na szczepy Staphylococcus aureus
Keyword:LESZCZYŃSKA KATARZYNA
Author:LESZCZYŃSKA KATARZYNA
Signature:45D/16483