KRO - MAŚ (5)

Model przeżycia dla polskiej populacji chorych z pierwotną żółciową marskością wątroby : rozprawa doktorska
Keyword:KRZESKI PIOTR
Author:KRZESKI PIOTR
Signature:45D/17283
Wrażliwość na środki dezynfekcyjne drobnoustrojów wyizolowanych z wodnych środowisk szpitalnych i aptecznych : praca doktorska
Keyword:KRZESŁOWSKI ROMAN
Author:KRZESŁOWSKI ROMAN
Signature:45D/2881
Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej mózgu z uwzględnieniem przeciwciał antykardiolipidowych u ludzi młodych i w średnim wieku : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRZEŚNIAK-BOHDAN MAŁGORZATA
Author:KRZEŚNIAK-BOHDAN MAŁGORZATA
Signature:45D/14865
Leczenie tętniaków wewnątrzczaszkowych metodą embolizacji śródnaczyniowej sprężynkami odczepialnymi typu MDS : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRZYMIŃSKI TOMASZ
Author:KRZYMIŃSKI TOMASZ
Signature:45D/16954
Porównanie roli insuliny i pochodnych sulfonylomocz-nika w zapobieganiu i leczeniu retinopatii cukrzycowej : praca doktorska
Keyword:KRZYSTOLIK ZOFIA
Author:KRZYSTOLIK ZOFIA
Signature:45D/2271
Obraz kliniczny pierwotnego wypadania płatka zastawki dwudzielnej u dzieci : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRZYSTOLIK-ŁADZIŃSKA JOANNA
Author:KRZYSTOLIK-ŁADZIŃSKA JOANNA
Signature:45D/15030
Morfologia kariotypów, ich wewnątrzpopulacyjna zmienność i różnice między gatunkami europejskich kumaków Bombina bombina /1/ i Bombina variegata /L/ /Salientia, Discoglossidae/ : praca doktorska
Keyword:KRZYWDA-GAŁECKA URSZULA
Author:KRZYWDA-GAŁECKA URSZULA
Signature:45D/5382
Ocena wyników operacyjnego leczenia otosklerozy różnymi metodami w Katedrze i Klinice Oto-Ryno-Laryngologii II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1972-92 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRZYWDZIŃSKA MAŁGORZATA
Author:KRZYWDZIŃSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/17835
Ocena wyników operacyjnego leczenia otosklerozy różnymi metodami w Katedrze i Klinice Oto-Ryno-Laryngologii II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1972-92 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRZYWDZIŃSKA MAŁGORZATA
Author:KRZYWDZIŃSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/17835
Zdolność wysiłkowa i wymiana gazowa u chorych na przewlekłe zapalenie oskrzeli : rozprawa naukowa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRZYWIECKI ANDRZEJ
Author:KRZYWIECKI ANDRZEJ
Signature:45D/6652
Ewolucja Staphylococcus aureus w środowisku szpitalnym : praca doktorska
Keyword:KRZYWIŃSKA ELŻBIETA
Author:KRZYWIŃSKA ELŻBIETA
Signature:45D/17364
Zmiany czynnościowe i morfologiczne w wątrobie królików po podaniu antybiotyków z grupy tetracyklin i chloramfenikolu
Keyword:KRZYWIŃSKA KRYSTYNA
Author:KRZYWIŃSKA KRYSTYNA
Signature:45D/998
Stan układu krążenia u dzieci z zespołem Downa leczonych w Katedrze Chorób Dzieci PAM w Szcecinie w latach 1984-1994 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRZYWIŃSKA- ZDEB ELŻBIETA
Author:KRZYWIŃSKA- ZDEB ELŻBIETA
Signature:45D/15204
Badania chemiczne i serologiuczne antygenów Streptomyces griseus
Keyword:KRZYWY TADEUSZ
Author:KRZYWY TADEUSZ
Signature:45D/241
Znaczenie testów stymulacji neurohormonem uwalniającym hormon wzrostu /GRF/ w ocenie zaburzeń podwzgórzowo-przysadkowym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRZYŻAGÓRSKA EWA
Author:KRZYŻAGÓRSKA EWA
Signature:45D/10771
Ocena stanu zdrowia uczniów szkoły specjalnej na tle środowiska rodzinnego : [praca na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:KRZYŻANIAK ALICJA
Author:KRZYŻANIAK ALICJA
Signature:45D/3781
Badania kliniczne zjawiska przekazywania habituacji oczopląsu przedsionkowego i optokinetycznego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRZYŻANIAK ANDRZEJ
Author:KRZYŻANIAK ANDRZEJ
Signature:45D/17978
Badania kliniczne zjawiska przekazywania habituacji oczopląsu przedsionkowego i optokinetycznego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRZYŻANIAK ANDRZEJ
Author:KRZYŻANIAK ANDRZEJ
Signature:45D/17978
Analiza izoenzymów i izoform fosfatazy zasadowej w chorobach nowotworowych : rozprawa naukowa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRZYŻANOWSKA-GERNAND DOROTA
Author:KRZYŻANOWSKA-GERNAND DOROTA
Signature:45D/18242
Sprawności osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej w karłowatościach przysadkowych o różnej etiologii : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRZYŻANOWSKA-ŚWINIARSKA BARBARA
Author:KRZYŻANOWSKA-ŚWINIARSKA BARBARA
Signature:45D/5166