S - SZO (8)

Ocena zachowania się białek ostrej fazy u chorych na przedwczesną rozedmę płuc, ze szczególnym uwzględnieniem roli niedoboru alfal antytrypsyny w etiopatogenezie tej choroby : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZMIDT MIROSŁAW
Author:SZMIDT MIROSŁAW
Signature:45D/3297
Analiza zapisów EMG uzyskanych przy zastosowaniu maszyny cyfrowej "ANOPS" (przydatność w diagnostyce chorób nerwowo-mięśniowych) : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZMIDT-SAŁKOWSKA ELŻBIETA
Author:SZMIDT-SAŁKOWSKA ELŻBIETA
Signature:45D/7017
Autonomiczna kontrola reakcji krążeniowych w przewlekłym alkoholizmie : praca doktorska
Keyword:SZMIGIEL KRZYSZTOF
Author:SZMIGIEL KRZYSZTOF
Signature:45D/18012
Autonomiczna kontrola reakcji krążeniowych w przewlekłym alkoholizmie : praca doktorska
Keyword:SZMIGIEL KRZYSZTOF
Author:SZMIGIEL KRZYSZTOF
Signature:45D/18012
Wędrujący kompleks motoryczny jelita cienkiego w zaburzeniach oddawania stolca : [praca doktorska]
Keyword:SZMIGIELSKI ROBERT
Author:SZMIGIELSKI ROBERT
Signature:45D/15344
Zależność między strukturą akrydyn a ich wpływem na syntezę RNA in vitro
Keyword:SZMIGIERO LESZEK
Author:SZMIGIERO LESZEK
Signature:45D/5374
Wpływ wybranych antybiotyków na drgawkotwórcze działanie aminofiliny u myszy : praca doktorska
Keyword:SZMYGIN-CZYŻMA KATARZYNA ANNA
Author:SZMYGIN-CZYŻMA KATARZYNA ANNA
Signature:45D/14955
Kliniczna ocena wpływu konserwowanej skóry ludzkiej na przebieg gojenia rany oparzeniowej u dzieci : praca doktorska
Keyword:SZMYTKOWSKA KRYSTYNA
Author:SZMYTKOWSKA KRYSTYNA
Signature:45D/14285
Badania nad gospodarką lipidową w ciąży
Keyword:SZNAJDERMAN MAREK
Author:SZNAJDERMAN MAREK
Signature:45D/804
Wczesne wykrywanie urazu akustycznego metodą otoemisji akustycznej u górników narażonych na pracę w hałasie : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZNICER-TRYBALSKA GRAŻYNA
Author:SZNICER-TRYBALSKA GRAŻYNA
Signature:45D/15327
Wczesne wykrywanie urazu akustycznego metodą otoemisji akustycznej u górników narażonych na pracę w hałasie : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZNICER-TRYBALSKA GRAŻYNA
Author:SZNICER-TRYBALSKA GRAŻYNA
Signature:45D/15327
O acetylowaniu pochodnych 2-/o-hydroksyfenylo/. benzimidazolu
Keyword:SZNIGIR ZDZISŁAWA
Author:SZNIGIR ZDZISŁAWA
Signature:45D/668
Udział lipogenezy w powstawaniu zaburzeń lipidowych towarzyszących doświadczalnej, przewlekłej niewydolności nerek : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZOŁKIEWICZ MAREK
Author:SZOŁKIEWICZ MAREK
Signature:45D/17593
Wpływ kwasu acetylosalicylowego na przylepność płytek krwi u chorych leczonych chirurgicznie z powodu miażdżycy tętnic : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZOŁKOWSKI BOLESŁAW
Author:SZOŁKOWSKI BOLESŁAW
Signature:45D/3001
Optymalizacja pozyskiwania w warunkach sali porodowej ludzkich komórek krwi pępowinowej do przeszczepów : rozprawa doktorska
Keyword:SZOŁOMICKA-KURZAWA PAULA
Author:SZOŁOMICKA-KURZAWA PAULA
Signature:45D/16819
Ocena wpływu ciał czynnych rośliny Eleuterococcus Senticosus Maxim, na odporność komórkową i wydolność fizyczną człowieka : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZOŁOMICKI JAROSŁAW
Author:SZOŁOMICKI JAROSŁAW
Signature:45D/16035
Ocena wydzielania interleukiny - 2 (IL-2) i interferonu gamma (IFN) w hodowli pełnej krwi w przebiegu drobnokomórkowego raka płuca : praca doktorska
Keyword:SZOPIŃSKI JANUSZ
Author:SZOPIŃSKI JANUSZ
Signature:45D/16814
Diagnostyka wybranych schorzeń nerwów czaszkowych przy pomocy rezonansu magnetycznego : praca doktorska
Keyword:SZOPIŃSKI KAZIMIERZ
Author:SZOPIŃSKI KAZIMIERZ
Signature:45D/14431
Ocena kliniczna uzupełnień protetycznych stałych wykonanych na zębach filarowych pełnowartościowych, po radektomii i hemisekcji : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZOPLIŃSKA MARIA
Author:SZOPLIŃSKA MARIA
Signature:45D/18115
Ocena kliniczna uzupełnień protetycznych stałych wykonanych na zębach filarowych pełnowartościowych, po radektomii i hemisekcji : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZOPLIŃSKA MARIA
Author:SZOPLIŃSKA MARIA
Signature:45D/18115