SZP - WIG (9)

Wpływ treningu sportowego na zachowanie się poziomu glukozy, wolnych kwasów tłuszczowych i azotu alfa-aminowego po wysiłku fizycznym we krwi, w grupie pływaków o różnym stopniu wytrenowania : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:SZTOBRYN MARTA
Author:SZTOBRYN MARTA
Signature:45D/4293
Czynniki wpływające na powstawanie podwątrobowych zbiorników płynu po cholecystektomii laparoskopwej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZTOMPKA JANUSZ
Author:SZTOMPKA JANUSZ
Signature:45D/16162
Warunki i działalność podejmowana w okresie międzywojennym w Polsce dla zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZTUKA-POLIŃSKA URSZULA
Author:SZTUKA-POLIŃSKA URSZULA
Signature:45D/17878
Postępowanie operacyjne w niepowodzeniach po napromienianiu chorych na raka krtani : praca doktorska
Keyword:SZUBER KRZYSZTOF
Author:SZUBER KRZYSZTOF
Signature:45D/14478
Analiza wielowariantowa czynników ryzyka po rozległych, anatomicznych resekcjach wątroby : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZUBERT ARTUR
Author:SZUBERT ARTUR
Signature:45D/17829
Zachowanie się bariery krew-płyn mózgowo-rdzeniowy w stosunku do wody i elektrolitów w przebiegu udaru mózgu
Keyword:SZUBIŃSKA-MARLICZ MARIA
Author:SZUBIŃSKA-MARLICZ MARIA
Signature:45D/2214
Rola kawografii dolnej w ocenie zaawansowania rozrostowych złośliwych zmian zaotrzewnowego układu chłonnego : praca doktorska
Keyword:SZUL HENRYK
Author:SZUL HENRYK
Signature:45D/4788
Wyniki badań tomografii komputerowej mózgu a obraz kliniczny schizofrenii : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:SZULC AGATA
Author:SZULC AGATA
Signature:45D/15429
Przebudowa dysplastycznych stawów biodrowych po zakończeniu leczenia zachowawczego :[praca doktorska]
Keyword:SZULC ANDRZEJ
Author:SZULC ANDRZEJ
Signature:45D/4926
Otrzymywanie i właściwości preparatów zawierających biopleks z selenem : rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:SZULC BEATA
Author:SZULC BEATA
Signature:45D/17141
Otrzymywanie i właściwości preparatów zawierających biopleks z selenem : rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:SZULC BEATA
Author:SZULC BEATA
Signature:45D/17141
Wpływ zakażenia wirusem grypy na aktywnoś makrofagów i limfocytów B u myszy : praca doktorska
Keyword:SZULC BOŻENA
Author:SZULC BOŻENA
Signature:45D/5941
Badania nad mechanizmem solubilizacji trudno rozpuszczalnych substancji przez micele niejonowych związków amfifilnych : praca na stopień doktora farmacji
Keyword:SZULC JANINA
Author:SZULC JANINA
Signature:45D/5872
Wartość diagnostyczna badania czasu reakcji motorycznej prostej na bodziec akustyczny w wybranych schorzeniach narządu słuchu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZULC KATARZYNA
Author:SZULC KATARZYNA
Signature:45D/17691
Wartość diagnostyczna badania czasu reakcji motorycznej prostej na bodziec akustyczny w wybranych schorzeniach narządu słuchu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZULC KATARZYNA
Author:SZULC KATARZYNA
Signature:45D/17691
Badanie aktywności przeciwwirusowej pochodnej akrydyny C-283 : praca doktorska
Keyword:SZULC KRYSTYNA
Author:SZULC KRYSTYNA
Signature:45D/2647
Przydatność echokardiografii przed kardiowersją elektryczną przewlekłego niereumatycznego migotania przedsionków : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZULC MARCIN
Author:SZULC MARCIN
Signature:45D/14706
Osteokalcyna o obniżonej gammakarboksylacji jako marker ryzyka złamania szyjki kości udowej : praca doktorska
Keyword:SZULC PAWEŁ
Author:SZULC PAWEŁ
Signature:45D/14244
Wpływ drażnienia chemireceptorów tętniczych i obszarów chemowrażliwych opuszki na aktywność bioelektryczną sympatycznych nerwów sercowych oraz przed- i zazwojowych gałązek zwoju gwiaździstego : praca doktorska
Keyword:SZULCZYK PAWEŁ
Author:SZULCZYK PAWEŁ
Signature:45D/2481
Mechanizm i zakres działania tuberozyny na prątki Mycobacterium tuberculosis, 1960
Keyword:SZULGA TEOFIL
Author:SZULGA TEOFIL
Signature:45D/153