SZP - WIG (9)

Badanie odpowiedzi humoralnej ustroju w różnych postaciach astmy oskrzelowej z uwzględnieniem wpływu stosowanych leków, zakażenia dróg oddechowych oraz stanu klinicznego chorych : rozprawa doktorska
Keyword:SZYMAŃSKI WIESŁAW
Author:SZYMAŃSKI WIESŁAW
Signature:45D/6331
Zniekształcenia tętniczo-żylne mózgu u dzieci : rozprawa doktorska
Keyword:SZYMAŃSKI WOJCIECH
Author:SZYMAŃSKI WOJCIECH
Signature:45D/15009
Obraz endoskopowy błony śluzowej dolnego odcinka przełyku w przepuklinie rozworu przełykowego przepony : praca doktorska
Keyword:SZYMAŃSKI ZBIGNIEW
Author:SZYMAŃSKI ZBIGNIEW
Signature:45D/4856
Zachowanie się składowych równowagi kwasowo -zasadowej krwi i procesu zakwaszania moczu z uwzględnieniem roli elektrolitów w niektórych chorobach nerek u dzieci : rozprawa doktorska
Keyword:SZYMBORSKI JANUSZ
Author:SZYMBORSKI JANUSZ
Signature:45D/3600
Wartość prognostyczna testów biofizycznych w ciąży powikłanej nadciśnieniem tętniczym : rozprawa doktorska
Keyword:SZYMCZAK MAGDALENA
Author:SZYMCZAK MAGDALENA
Signature:45D/16842
Ocena przebiegu klinicznego, metod diagnostycznych i wyników leczenia zakażeń wirusem cytomegalii (CMV) u chorych po przeszczepieniu nerki : rozprawa doktorska
Keyword:SZYMCZAKIEWICZ-MULTANOWSKA AGNIESZKA M.
Author:SZYMCZAKIEWICZ-MULTANOWSKA AGNIESZKA M.
Signature:45D/17748
Ocena przebiegu klinicznego, metod diagnostycznych i wyników leczenia zakażeń wirusem cytomegalii (CMV) u chorych po przeszczepieniu nerki : rozprawa doktorska
Keyword:SZYMCZAKIEWICZ-MULTANOWSKA AGNIESZKA M.
Author:SZYMCZAKIEWICZ-MULTANOWSKA AGNIESZKA M.
Signature:45D/17748
Wpływ blokowania kostymulującego szlaku aktywacji limfocytów T na funkcję, przeżycie i obraz morfologiczny przeszczepu w doświadczalnym modelu transplantacji serca : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZYMCZUK JAROSŁAW
Author:SZYMCZUK JAROSŁAW
Signature:45D/16490
Działanie ochronne witaminy A na naskórek myszy naświetlanych promieniami Rentgena
Keyword:SZYMCZYK BOGUMIŁA
Author:SZYMCZYK BOGUMIŁA
Signature:45D/428
Badanie wpływu leków przeciwpadaczkowych na działanie leków przeciwdepresyjnych : praca doktorska
Keyword:SZYMCZYK GRZEGORZ
Author:SZYMCZYK GRZEGORZ
Signature:45D/17683
Radiokardiograficzna ocena hemodynamiki w stenozie mitralnej leczonej komisurotomią : praca przygotowana jako rozprawa doktorska
Keyword:SZYMCZYŃSKA ANNA
Author:SZYMCZYŃSKA ANNA
Signature:45D/5925
Ocena zróżnicowania limfocytów u płodów donoszonych i wcześniaków : praca doktorska
Keyword:SZYMCZYŃSKI GRZEGORZ
Author:SZYMCZYŃSKI GRZEGORZ
Signature:45D/2895
Badania nad wewnątrzkomórkową dystrybucją progesteronu i pojemnością jego białkowego wiązania w mięśniu macicy u kobiet w ciąży i porodzie : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZYMKIEWICZ-SOLA JADWIGA
Author:SZYMKIEWICZ-SOLA JADWIGA
Signature:45D/6779
Badanie zależności między działaniem presyjnym i an-tydiuretycznym, a strukturą chemiczną nowych analogów argininowazopresyny : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZYMKOWIAK JACEK
Author:SZYMKOWIAK JACEK
Signature:45D/15074
Ocena przepływu w tętnicach dogłowowych techniką nieinwazyjną w aspekcie klinicznym : rozprawa doktorska
Keyword:SZYMKOWIAK KATARZYNA
Author:SZYMKOWIAK KATARZYNA
Signature:45D/15646
Badanie obecności przeciwciał klasy IGG i IGM skierowanych przeciwko wirusowi różyczki u pacjentów w okresie około-epidemicznym z wyodrębnieniem przypadków zespołu różyczki wrodzonej
Keyword:SZYMULA DARIUSZ
Author:SZYMULA DARIUSZ
Signature:45D/14186
Ocena wpływu wyrównania zaburzeń gospodarki węglowodanowej u kobiet ciężarnych z cukrzycą typu pierwszego na czynność hormonalną łożyska : praca doktorska
Keyword:SZYMULA JAROSŁAW
Author:SZYMULA JAROSŁAW
Signature:45D/14440
Badania nad znaczeniem zakażeń wywołanych przez Chlamydia trachomatis w etiologii zapaleń spojówek osób dorosłych
Keyword:SZYMULSKA MAŁGORZATA
Author:SZYMULSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/15658
Badania doświadczalne nad centralnym i obwodowym mechanizmem działania niektórych leków przeciwgorączkowych z uwzględnieniem aspektów krążeniowych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZYSZKA ANDRZEJ
Author:SZYSZKA ANDRZEJ
Signature:45D/5455
Rozwój nerwu okoruchowego w okresie zarodkowym człowieka : praca doktorska
Keyword:SZYSZKA-MRÓZ JOLANTA
Author:SZYSZKA-MRÓZ JOLANTA
Signature:45D/16850