SZP - WIG (9)

Ocena przepływów krwi w tętnicy środkowej mózgu u noworodków z bardzo małą masą ciała : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZUŁCZYŃSKI JAROSŁAW
Author:SZUŁCZYŃSKI JAROSŁAW
Signature:45D/15336
Właściwości szczepu Pseudomonas aeruginosa opornego na Kamin RMO : [praca doktorska]
Keyword:SZUMAŁA ANNA
Author:SZUMAŁA ANNA
Signature:45D/4875
Zmiany w sercu w młodzieńczym przewlekłym zapaleniu stawów na podstawie nieinwazyjnych metod badania układu krążenia : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZUMERA MAŁGORZATA
Author:SZUMERA MAŁGORZATA
Signature:45D/17318
Wyniki leczenia operacyjnego miażdżycowego niedokrwienia kończyn dolnych u chorych z hypoplazją odcinka aortalno-biodrowego tętnic : praca doktorska
Keyword:SZUMILAK ANDRZEJ
Author:SZUMILAK ANDRZEJ
Signature:45D/15816
Wpływ pola elektrycznego na przenikanie elektrolitów do tkanek : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZUMILAK BOŻENNA
Author:SZUMILAK BOŻENNA
Signature:45D/4313
Elektromiograficzna ocena zaburzeń motoryki żołądka u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek : praca doktorska
Keyword:SZUMILAK DOROTA
Author:SZUMILAK DOROTA
Signature:45D/18005
Badanie morfologiczne oraz analiza immunohistochemiczna ekspresji białek P53 i BCL-2 w rakach płaskonabłonkowych przełyku przed i po terapii CIS-Platyną i 5-Fluorouracylem : rozprawa doktorska
Keyword:SZUMIŁO JUSTYNA
Author:SZUMIŁO JUSTYNA
Signature:45D/16570
Odległe wyniki operacyjnego leczenia choroby niedokrwiennej Ośrodkowego Układu Nerwowego w materiale naszej Kliniki : rozprawa doktorska
Keyword:SZUMIŁOWICZ HALINA
Author:SZUMIŁOWICZ HALINA
Signature:45D/17535
Porównawcza ocena skuteczności działania znieczulenia artykainą, lidokainą i mepiwakainą w zabiegach stomatologicznych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZUMNIAK TADEUSZ
Author:SZUMNIAK TADEUSZ
Signature:45D/17662
Badanie reakcji słuchowo-wzrokowo-gestowych i słuchowo-somatyczno-gestowych w ogniskowych uszkodzeniach dominującej półkuli mózgu
Keyword:SZUMSKA JADWIGA
Author:SZUMSKA JADWIGA
Signature:45D/585
Leczenie operacyjne zaciskającego zapalenia osierdzia. Praca oparta na doświadczeniu 100 wykonanych perikardiektomii
Keyword:SZURIG-WERNER BARBARA
Author:SZURIG-WERNER BARBARA
Signature:45D/769
Synteza i zastosowanie jonowoasocjacyjnych kompleksów potrójnych tiaminy w metodach analitycznych : praca doktorska na stopień doktora chemii
Keyword:SZWAJCA TERESA
Author:SZWAJCA TERESA
Signature:45D/5919
Aminoacylaza Micrococcus agilis : rozprawa doktorska
Keyword:SZWAJCER ESTERA
Author:SZWAJCER ESTERA
Signature:45D/5940
Zakażenie uogólnione u noworodków - analiza kliniczna, bakteriologiczna i skuteczności antybiotykoterapii : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZWAJCOWSKA MARIA HANNA
Author:SZWAJCOWSKA MARIA HANNA
Signature:45D/14825
Analiza wybranych czynników socjomedycznych wpływających na losy osób z ciężkimi wrodzonymi wadami kończyn :(rozprawa doktorska)
Keyword:SZWANKOWSKA RENATA
Author:SZWANKOWSKA RENATA
Signature:45D/16797
Wpływ wszczepów zewnątrztwardówkowych stosowanych w operacyjnym leczeniu odwarstwienia siatkówki na refrakcję i długość gałek ocznych : rozprawa doktorska
Keyword:SZWARC-KASPRZAK MAŁGORZATA
Author:SZWARC-KASPRZAK MAŁGORZATA
Signature:45D/18829
Zmiany rozwojowe i zwyrodnienowe obwodu dna oka ludzkiego po 40 roku życia w obrazie morfologicznym : praca doktorska
Keyword:SZWARCOWA CYRYLA
Author:SZWARCOWA CYRYLA
Signature:45D/2968
Ocena procesu gojenia się po chirurgicznym i ortopedycznym leczeniu złamań żuchwy przy pomocy scyntygrafii kości : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZWARCZYŃSKI ANDRZEJ
Author:SZWARCZYŃSKI ANDRZEJ
Signature:45D/17606
Kontrola niektórych metod patentowych otrzymywania waniliny : praca wykonana celem uzyskania stopnia doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:SZWARCZYŃSKI WALDEMAR
Author:SZWARCZYŃSKI WALDEMAR
Signature:45D /6636
Zmiany anatomiczne w obrazie radiologicznym po zabiegach rekonstrukcyjnych wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego
Keyword:SZWARNOWIECKA IZABELLA
Author:SZWARNOWIECKA IZABELLA
Signature:45D/289