G - J (3)

Badania morfologiczne i histochemiczne wątroby szczurów otrzymujących amikacynę : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JURGILEWICZ ROMUALDA
Author:JURGILEWICZ ROMUALDA
Signature:45D/7046
Wykorzystanie głowy kości udowej jako biomarkera metali ciężkich : praca doktorska
Keyword:JURKIEWICZ ANDRZEJ
Author:JURKIEWICZ ANDRZEJ
Signature:45D/14578
Wpływ alkoholi, produktów ich utleniania i napojów alkoholowych na wybrane parametry układu krzepnięcia krwi i fibrynolizy : praca doktorska
Keyword:JURKOWSKI JACEK
Author:JURKOWSKI JACEK
Signature:45D/14359
Stosowanie podtlenku azotu do celów znieczulenia chirurgicznego : praca doktorska
Keyword:JUSTYNA MIECZYSŁAW
Author:JUSTYNA MIECZYSŁAW
Signature:45D/2927
Zachowanie się równowagi kwasowo-zasadowej płynu mózgowo-rdzeniowego u chorych z obrażeniami czaszko-wo-mózgowymi : [praca doktorska]
Keyword:JUSZCZAK CZESŁAW
Author:JUSZCZAK CZESŁAW
Signature:45D/2730
Epidemiologia i ewolucja kliniczna zakażeń grzybicznych u dzieci po przeszczepieniu szpiku : praca doktorska
Keyword:JUSZCZAK KATARZYNA
Author:JUSZCZAK KATARZYNA
Signature:45D/17024
Ocena zjawiska cichego niedokrwienia u chorych z chorobą niedokrwienną serca w oparciu o wyniki wysiłkowej scyntygrafii talkowej i wysiłkowej wentryku-lografii izotopowej i praca doktorska
Keyword:JUSZCZYK JACEK
Author:JUSZCZYK JACEK
Signature:45D/14462
Ocena wykonawstwa i skuteczności szczepień ochronnych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz stopnia uodpornienia naturalnego w grupach osób zwiększonego ryzyka zakażenia wirusem HBV : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JUSZCZYK RENATA
Author:JUSZCZYK RENATA
Signature:45D/18220
Ocena wykonawstwa i skuteczności szczepień ochronnych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz stopnia uodpornienia naturalnego w grupach osób zwiększonego ryzyka zakażenia wirusem HBV : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JUSZCZYK RENATA
Author:JUSZCZYK RENATA
Signature:45D/18220
Ocena skuteczności nitrogliceryny, nitrocardu, sustacu i sorbonitu w świetle badań tolerancji wysiłkowej na ergometrze rowerowym u chorych z dusznicą stabilną : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JUSZCZYK ZDZISŁAW
Author:JUSZCZYK ZDZISŁAW
Signature:45D/6172
Porównanie wartości tomografii rezonansu magnetycznego (MR) z cyfrową angiografią subtrakcyjną (DSA) w badaniu tętnic łuku aorty : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JUSZKAT ROBERT
Author:JUSZKAT ROBERT
Signature:45D/16098
Immunohistochemiczna ocena odsetka proliferujących komórek nowotworowych guza Wilmas u dzieci przy pomocy przeciwciała monoklonalnego MIB-1 : praca doktorska
Keyword:JUSZKIEWICZ PIOTR
Author:JUSZKIEWICZ PIOTR
Signature:45D/14563
Ocena klinicznej przydatności desmopressyny u pacjentów poddawanych rewaskularyzacji serca, przyjmujących przedoperacyjnie kwas acetylosalicylowy : praca doktorska
Keyword:JUŚCIŃSKI JACEK
Author:JUŚCIŃSKI JACEK
Signature:45D/17324
Operacyjne leczenie złamań żuchwy metodą osteosyntezy stabilnej przy użyciu zminiaturyzowanych płytek tytanowych produkcji krajowej : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:JUZEK-OPYRCHAŁ URSZULA
Author:JUZEK-OPYRCHAŁ URSZULA
Signature:45D/6655
Doświadczenia własne w leczeniu wad twarzowo-zgryzowych z zastosowaniem metody gimnastycznej Macary'ego
Keyword:JUZWA ELŻBIETA
Author:JUZWA ELŻBIETA
Signature:45D/1047
Ocena wczesnych powikłań po wycięciu pęcherzyka żółciowego metodą standardową i laparoskopową w korelacji z czynnikami ryzyka operacyjnego : praca doktorska
Keyword:JUŹKÓW HUBERT
Author:JUŹKÓW HUBERT
Signature:45D/14269