P - R (7)

Badania nad przeciwwirusowym działaniem nowych IV rzędowych związków amoniowych, jodoforów, pochodnych fenolu oraz preparatów Spatacid i Incidin : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PACIORKIEWICZ WANDA
Author:PACIORKIEWICZ WANDA
Signature:45D/3339
Wpływ oddychania tlenem i mieszaninami tlenu z dwutlenkiem węgla lub podtlenkiem azotu na zachowanie się względnej obojętności mózgu w świetle badań hy-drocefalometrycznych : praca doktorska
Keyword:PACOSZYŃSKI ZBIGNIEW
Author:PACOSZYŃSKI ZBIGNIEW
Signature:45D/2638
Biosynteza glikolipidowych antygenów H (H-l) krwinek czerwonych przy pomocy fukozylotransferaz surowicy i szpiku człowieka : praca doktorska
Keyword:PACUSZKA TADEUSZ
Author:PACUSZKA TADEUSZ
Signature:45D/2993
Wpływ wielokrotnego użycia dializatorów kuprofanowych na przebieg zmienności rytmu zatokowego w czasie hemodializy u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek : praca doktorska
Keyword:PACYK GRZEGORZ
Author:PACYK GRZEGORZ
Signature:45D/14573
Mrożenie komórek krwi pępowinowej w mechanicznej zamrażarce (-80 C) : rozprawa doktorska
Keyword:PACZKOWSKA EDYTA
Author:PACZKOWSKA EDYTA
Signature:45D/18041
Immunohistochemiczna charakterystyka komórek nabłonkowych zrębu grasicy ciężarnych szczurzyc : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PACZKOWSKA-FAJGARA ANNA
Author:PACZKOWSKA-FAJGARA ANNA
Signature:45D/17147
Immunohistochemiczna charakterystyka komórek nabłonkowych zrębu grasicy ciężarnych szczurzyc : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PACZKOWSKA-FAJGARA ANNA
Author:PACZKOWSKA-FAJGARA ANNA
Signature:45D/17147
Badania nad rolą P53 i apoptozą w Epidermodysplasia verruciformis : praca doktorska
Keyword:PADLEWSKA KAMILA
Author:PADLEWSKA KAMILA
Signature:45D/17094
Próba oceny przydatności pomiarów szerokości moczowodów dla określenia stanu moczowodu i sposobu leczenia odpływu pęcherzowo-moczowodowego u dzieci
Keyword:PAETZ KAJETAN
Author:PAETZ KAJETAN
Signature:45D/6787
Rozpoznanie różnicowe pomiędzy krwotokiem a rozmięknieniem mózgu na podstawie analizy objawów początkowych.
Keyword:PAJĄK BOGUSŁAW
Author:PAJĄK BOGUSŁAW
Signature:45D/506
Przydatność ultrasonograficznego pomiaru długości kości krzyżowej płodu w ocenie czasu trwania ciąży fizjologicznej oraz powikłanej wewnątrzmacicznym zahamowaniem jego wzrostu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PAJĄK JAROSŁAW
Author:PAJĄK JAROSŁAW
Signature:45D/15173
Zastosowanie suchego odczynnika z cząstkami węgla jako wskaźnika w odczynach serologicznych do wykrywania przeciwciał anty-gammaglobulinowych w szczególności czynnika reumatoidalnego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PAJEWSKA DANUTA
Author:PAJEWSKA DANUTA
Signature:45D/3268
Zachowanie się estrogenów we krwi w czasie porodu fizjologicznego oraz wczesnego połogu.
Keyword:PAJSZCZYK-KIESZKIEWICZ TERESA
Author:PAJSZCZYK-KIESZKIEWICZ TERESA
Signature:45D/345
Badania nad zachowaniem się narządu słuchu i równowagi u bokserów.
Keyword:PAKOWSKI KAJETAN
Author:PAKOWSKI KAJETAN
Signature:45D/277
Uraz operacyjny u chorych poddanych rekonstrukcji aortalno-udowej a rodzaj znieczulenia
Keyword:PAKUŁA DARIUSZ
Author:PAKUŁA DARIUSZ
Signature:45D/15919
Zachowanie się stężenia cynku i magnezu w surowicy krwi i krwinkach czerwonych u dzieci w przebiegu zapalenia płuc i obturacyjnego zapalenia oskrzeli.
Keyword:PAKUŁA-JAROCKA MAGDALENA
Author:PAKUŁA-JAROCKA MAGDALENA
Signature:45D/14196
Właściwości histochemiczne wydzieliny komórek zrębowych nabłonka węchowego oraz gruczołów węchowych Bowmana u gadów.
Keyword:PALACZ OLGIERD
Author:PALACZ OLGIERD
Signature:45D/744
Badania somatometryczne i ultrasonograficzne zmienności wymiarów głowy w rozwoju prenatalnym i noworodkowym człowieka : rozprawa doktorska
Keyword:PALACZ-MARCHWIŃSKA LUCYNA
Author:PALACZ-MARCHWIŃSKA LUCYNA
Signature:45D/17191
Unaczynienie tętnicze śledziony u człowieka i rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:PALCZAK ARTUR
Author:PALCZAK ARTUR
Signature:45D/15606
Ochrona zdrowia dziecka na tle całokształtu organizacji opieki zdrowotnej w Płocku i na Mazowszu Płockim : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PALCZEWSKI STANISŁAW
Author:PALCZEWSKI STANISŁAW
Signature:45D/5881